วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จดหมายสมัครงาน


เรื่อง ขอสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประวัติย่อ
                        2. ใบรับรองการศึกษา
                        3. รูปถ่าย
          ดิฉันทราบจากสื่อในอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่าทางบริษัทฯของท่านต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ ดิฉันมีความสนใจมาก จึงขอสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีเหตุผลดังนี้
          ประการแรก บริษัทฯ เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งในประเทศ ด้านผู้ให้บริการสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์
          ประการที่สอง ดิฉันมีความสนใจงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งเป็นงานที่ดิฉันได้มีโอกาสใช้ความรู้และความสามารถที่เรียนมาอีกด้วย นอกจากนี้ในระหว่างการศึกษาอยู่ ดิฉันได้ทำกิจกรรมนอกหลักสูตรหลาย ๆ อย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
          1. ภาษา C++
          2. JAVA
          3. Data Base (my sql , ms access )
          4. MS office
        โดยเหตุนี้ ดิฉันจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่า ดิฉันสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ได้ดี และหากท่านต้องการตรวจสอบความประพฤติหรือกิจกรรมของดิฉันที่กล่าวมาข้างต้น โปรดติดต่อได้โดยตรง ยังผู้ที่มีรายชื่อในประวัติย่อของดิฉันได้ พร้อมกันนี้ ดิฉันได้จัดส่งเอกสารต่างๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านแล้ว
          ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน ให้เข้าพบเพื่ออธิบายให้รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อความกรุณาของท่านมา ณ ที่นี้

 ขอแสดงความนับถืออย่างสูง( นางสาวจิดาภา สิกพันธ์ )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น